Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat a személyes adatok kezeléséről és védelméről

Jelen adatvédelmi nyilatkozatban a Down Egyesület − továbbiakban Üzemeltető − (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17, Adószám: 18801370-1-15, Cégjegyzékszám: Pk. 60.171/1998) kinyilvánítja azon irányelveket, melyek meghatározzák az általa üzemeltetett www.downegyesulet.hu portál felhasználói által szolgáltatott személyes adatok védelmével kapcsolatos gyakorlatát. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza továbbá azon rendelkezéseket is, melyek meghatározzák, hogy a Down Egyesület milyen célokra, és miként használja fel a www.downegyesulet.hu látogatói által rendelkezésére bocsátott adatokat, illetve azt, hogy hogyan biztosítja ezen személyes adatok jogszabályoknak megfelelő megőrzését és védelmét.

1. A www.downegyesulet.hu -n történő böngészés során a látogató egyidejűleg adatot is szolgáltat. Az adatszolgáltatás részben automatikusan, részben a regisztrációs form, továbbá űrlapok, formanyomtatványok kitöltésével, esetlegesen hírlevél és egyéb anyagok megrendelése útján történik. A www.downegyesulet.hu -n található szolgáltatások igénybevétele előtt a regisztráció majd a regisztrált felhasználók bejelentkezése révén megtörténik a látogató előzetes azonosítása, így ezen szolgáltatások tartalmához történő hozzáférésnél a látogató személyes adatot szolgáltat.

2. A www.downegyesulet.hu bizonyos tartalmainak megtekintéséhez feltétel, hogy a látogató önnön személyének azonosítására szolgáló információkat rendelkezésre bocsátja ill. megadja, melynek során egyidejűleg hozzájárul ahhoz, hogy adatait azonosítás céljából a www.downegyesulet.hu s ezen keresztül a Down Egyesület a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő módon nyilvántartsa.

3. Jelen nyilatkozat kialakításakor a www.downegyesulet.hu -t üzemeltető Down Egyesület figyelembe vette különösen (i.) a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, (ii.) az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint (iii.) a Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesületének a tartalomszolgáltatásra vonatkozó működési, etikai és eljárási szabályzatának a személyes adatok és információk kezeléséről és védelméről szóló 2. számú mellékletében foglaltakat.

4. A www.downegyesulet.hu -t üzemeltető Down Egyesület a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

5. A Down Egyesület számára kiemelt fontosságú cél a www.downegyesulet.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Down Egyesület elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

6. A jelen adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy a www.downegyesulet.hu szolgáltatásai minden területén, minden felhasználó számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem). 

7. A Down Egyesület a www.downegyesulet.hu látogatóitól különleges adatot nem gyűjt, amely a faji eredetükre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásukra, a politikai véleményre vagy pártállásukra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésükre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságukra, illetve az egészségi állapotukra, a kóros szenvedélyükre, a szexuális életükre, valamint a büntetett előéletükre vonatkoznak.

8. A Down Egyesület birtokába kerülő, a www.downegyesulet.hu látogatóihoz kapcsolódó, személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáféréssel, azok megsemmisítésével, károsításával vagy nyilvánosságra hozatalával okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett esetleges károkért a Down Egyesület felelősséget nem vállal, azokért kizárólag az ilyen magatartások megvalósítója a felelős. 

Adatvédelmi irányelvek, értelmező rendelkezések:

Rendelkezésre bocsátott személyes adatok
A www.downegyesulet.hu szolgáltatásainak igénybevételéhez a felhasználóknak regisztrációs kérdőívet, formanyomtatványt kell kitölteniük. A regisztráció során keletkező információkat a Down Egyesület a hatályos magyar jogszabályok előírásainak megfelelően, a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadása azért szükséges, hogy az Üzemeltető statisztikai adatokat nyerjen a felhasználókról, melynek segítségével a honlapon igénybe vehető szolgáltatások a felhasználók érdeklődésének megfelelően továbbfejleszthetők.

A regisztráció során megadott személyes, valamint különleges adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli. Az adatkezelést a Down Egyesület (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17, Adószám: 18801370-1-15, Cégjegyzékszám: Pk. 60.171/1998) végzi. A felhasználó a regisztrációval beleegyezését adja, hogy információszolgáltatás, statisztikai adatok nyerése céljából megadott adatait a Down Egyesület. határozatlan ideig adatbázisban kezelje.

A felhasználók egyedi azonosítására alkalmas adatok
A felhasználók egyedi elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket) a Down Egyesület kizárólag a felhasználó által előzetesen jóváhagyásával veszi igénybe, azokat a felhasználó előzetes írásbeli engedélye nélkül - a vonatkozó jogszabályokban előírt kivételektől eltekintve - harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

A regisztráció alkalmával a felhasználó hozzájárulását adja marketing megkeresésekhez. Az Üzemeltető (Down Egyesület) felhasználhatja ezen adatokat abból a célból, hogy a felhasználók érdeklődésének megfelelően fejleszthessék programjaikat. Egyes információk összesített, statisztikai formában nyilvánosságra hozhatók.

A felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatok
1.
A Down Egyesület a felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át.

2. Az Üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy felhasználóinak bármely adatának felvétele, rögzítése, kezelése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tájékoztatja a www.downegyesulet.hu látogatóját az adatfelvétel módjáról és elveiről. Mindezeken túlmenően, minden olyan esetben, amikor adatfelvételt, kezelést, rögzítést nem jogszabály teszi kötelezővé, a Down Egyesület felhívja a felhasználó figyelmét adatszolgáltatás önkéntességére. Kötelező adatszolgáltatás esetén meg kell jelölni adatkezelést elrendelő jogszabályt is. 

3.  Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a www.downegyesulet.hu fenntartását biztosító Down Egyesület az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről köteles a www.downegyesulet.hu-t látogatót (felhasználót) tájékoztatni, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezni, illetőleg lehetőséget biztosítani számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

5. A Down Egyesület  az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során alapelveknél rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja.

6. A Down Egyesület kijelenti, hogy semmilyen jogkövetkezményt nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

7. A Down Egyesület gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. A Down Egyesület minden olyan harmadik személyt, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ezirányú kötelezettségeinek teljesítésére.

A személyes adatok változtatása, törlése

Amennyiben a Down Egyesület által fenntartott www.downegyesulet.hu bármely látogatója kéri, hogy személyes adatai törlésre kerüljenek a Down Egyesület rendszeréből (bizonyos esetben vállalva azt, hogy attól fogva nem tudja igénybe venni a szolgáltatásokat), ezt az Üzemeltető haladéktalanul teljesíti úgy, hogy az adatbázisból a megfelelő, a látogató által megjelölt adatok törlésre kerülnek.

Az adatkezelésben szereplő adatok javítására vagy az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó írásbeli kérelemnek, a Down Egyesület-hez történő megérkezését követő egy héten belül az adatszolgáltató felhasználó adatait javítja vagy véglegesen törli az adatbázisból. Postázási cím: Down Egyesület, 4400 Nyíregyháza, Közép utca 17.

Személyes adatok gyűjtését igénylő szolgáltatások

Naplóállományok (logfile-ok)
A www.downegyesulet.hu szerverei automatikusan regisztrálják a felhasználók Internet Protocol (IP) címét, az általuk használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát. Ezeket az információkat a Down Egyesület kizárólag összesített és feldolgozott (aggregált) formában hasznosítja, szolgáltatásait esetleges hibáinak kijavítása, minőségük javítása érdekében és statisztikai célokra. Adatokat a Down Egyesület a felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsolja össze.

Anonim látogatásazonosítók (Cookie-k)
A www.downegyesulet.hu szolgáltatásai egyedi azonosítót, úgynevezett cookie-t helyeznek el a honlap felhasználóinak számítógépén. A cookie-k kis méretű szöveges fájlok, melyeket a Down Egyesület honlapjának látogatói merevlemezes meghajtóján lehet tárolni. A cookie-k kizárólag a felhasználók azonosításának megkönnyítését, az adatfeljegyzést, és a felhasználó további látogatásainak megkönnyítését szolgálják, ettől eltérő, más célra a Down Egyesület azt nem veszi igénybe. A www.downegyesulet.hu látogatója az internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja, hogy értesítést kapjon arról, ha a honlapot üzelemtető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. A cookie-fogadás felhasználói tiltása a Down Egyesület szolgáltatásai igénybevételének nem akadálya. Kivételt képez ez alól, ha a Down Egyesület előzetesen tájékoztatja a felhasználót ennek ellenkezőjéről. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a honlap látogatója nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

Linkek

A www.downegyesulet.hu számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Down Egyesület nem vállal felelősséget.


Jogi irányelvek

A felhasználó jogainak megsértése esetén adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat, mely ügyben a bíróság soron kívül jár el. Az adatvédelmi biztos a jogellenes adatkezelés észlelése esetén az adatkezelőt az adatkezelés megszüntetésére szólítja fel. Az adatkezelő haladéktalanul köteles megtenni a szükséges intézkedéseket, és erről 30 napon belül írásban tájékoztatni az adatvédelmi biztost.

Minden nem tárgyalt jogi hivatkozással kapcsolatban a magyarországi jogszabályokat és hatósági döntéseket tartjuk irányadónak.